fbpx ;

Угода користувача про надання послуг з дистанційного вивчення англійської мови в школі SkyEdge

чт, 08/19/2021 - 04:27 Марина

Школа англійської мови SkyEdge, далі іменована за текстом «Виконавець», з одного боку, та фізична особа, надалі «Клієнт», з протилежного боку, публікує цей Договір оферти про надання послуг на платній основі з дистанційного навчання іноземному ( англійської) мови.

I. Прийняття (акцепт) оферти

A. Відповідно до відповідних положень Цивільного кодексу текст нижченаведеного Договору є публічною офертою і доступний на сайті школи за адресою https://skyedge.school/polzovatelskoe-soglashenie, будучи обов’язковим для виконання сторонами.

B. Акцептом оферти вважається проведення оплати замовлених занять (абонементу) одним із запропонованих Виконавцем способом та використання будь-яких послуг.

C. Прийняття Клієнтом цього Договору підтверджує, що він повністю згоден з усіма пунктами цього документа.

D. Відразу після акцепту Клієнтом цей Договір вважається прийнятим та укладеним.

E. Договір набирає законної сили безпосередньо з моменту укладення та продовжує свої дії до виконання Виконавцем та Клієнтом взятих на себе зобов’язань, крім винятків, окремо передбачених Договором та (або) іншими національними законодавчими актами.

II. Предмет Договору

 1. Відповідно до зазначених положень Договору Виконавець зобов’язаний надати Клієнту можливість дистанційного навчання іноземної (англійської) мови. Користувач цього сервісу зобов’язується здійснювати оплату послуг, що одержуються, у повній відповідності до умов, прописаних у пунктах цієї угоди.
 2. Кількість наданих занять відповідно до Договору дорівнює кількості повністю оплачених Клієнтом уроків.

III. Обов’язки та права Виконавця та Клієнта

A. Виконавець зобов’язаний:

 1. У заздалегідь погоджені з Клієнтом терміни надати обумовлені Договором послуги.
 2. Не розповсюджувати, а також не надавати третій стороні будь-які конфіденційні дані, факти та інформацію про Клієнта, отримані в процесі виконання договірних зобов’язань без відповідної прямої письмової вказівки останньої. Винятком є ​​лише загальнодоступна інформація.
 3. Після успішного складання Клієнтом тестів наприкінці курсів надати йому документ (сертифікат) про проходження курсу навчання із зазначенням досягнутого рівня, пройденої програми та кількості витрачених на це годин.

B. Виконавець має право:

1. Для повного та своєчасного виконання взятих на себе зобов’язань вдаватися до послуг інших юридичних та (або) фізичних осіб.

2. Отримати від Клієнта своєчасну та повну оплату вартості послуг, що відповідають умовам Договору.

3. Проводити аудіо та відео фіксацію занять для контролю якості навчання, що проводиться.

4. Користуватися наданими Клієнтом під час реєстрації на сайті адресою електронної пошти, номером його мобільного телефону та логіном месенджера Скайп для подальшого надсилання рекламно-інформаційних матеріалів. Наявність згоди Клієнта на отримання Виконавцем такого роду інформації вважається підтвердженим за відсутності відмови у письмовій формі.

5. Рекомендувати Клієнту для запобігання можливим випадкам шахрайства та (або) інших протизаконних до нього дій:

 1. під час занять не повідомляти особисті дані, що не належать до теми уроків і які шахраї можуть використовувати в своїх корисливих цілях (реквізити пластикових карток, інформацію про зарплату, паролі, конкретну адресу проживання та інше);
 2. не здійснювати грошові перекази безпосередньо третій стороні;
 3. зберігати належний рівень конфіденційності під час спілкування з іншими учасниками занять;
 4. не приймати пропозиції щодо проведення уроків наживо викладачами поза сайтом школи.

C. Клієнт зобов’язаний:

 1. Надати повну та правдиву інформацію та відомості, зазначені в пункті III.B.4 цієї угоди, необхідні для виконання взятих за Договором зобов’язань.
 2. Не надавати третій стороні конфіденційні дані та факти, отримані під час виконання договірних зобов’язань, не розголошувати та не розкривати подібну інформацію (винятком можуть виступати лише відомості загальнодоступного характеру) без офіційного письмового підтвердження від Виконавця.
 3. Не допускати передачу особистих логіну та пароля входу, а також іншого доступу до особистого кабінету студента третім особам. У разі порушення подібної заборони Виконавець зі свого боку не несе відповідальності за витік та розголошення персональних даних, а також можливі завдані репутаційні та матеріальні збитки.

D. Клієнт має право:

 1. Вимагати виключно якісного виконання взятих Виконавцем на себе зобов’язань за Договором.
 2. Не виконувати умови Договору в ситуації, якщо Виконавець допустив зі свого боку порушення будь-яких взятих на себе зобов’язань за цією угодою.
 3. За бажання змінити викладача та отримати перше пробне заняття безкоштовно.
 4. Вибрати відповідний розклад уроків у зручний час.
 5. Тимчасово призупинити дію абонементу або передати оплачені уроки третій особі (особам).
 6. Отримати переплачені кошти, якщо виявиться неможливим виконати пункт 5.

IV. Вартість послуг, що надаються Виконавцем, порядок та способи розрахунків

A. Ціни на уроки та можливі способи оплати вказані у відповідному розділі «Ціни» на сайті за адресою https://skyedge.school/prices/.

B. Послуги надаються виключно за повної передоплати. Оплату можна проводити як за кожен урок окремо, так і за повний пакет (абонемент).

C. Виконавець залишає за собою можливість змінювати вартість послуг в односторонньому порядку шляхом внесення змін до інформації на сайті у розділі «Ціни» за адресою https://skyedge.school/prices/. Усі оплачені раніше Клієнтом урок (уроки) надаються за раніше зафіксованими цінами.

D. Фактом проведення оплати вважається момент надходження коштів (переказу) на розрахунковий чи електронний рахунок Виконавця.

E. Платник самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів і повністю несе супутні витрати, пов’язані з грошовими переказами на користь Виконавця.

F. Клієнт оплачує всі телекомунікаційні послуги, необхідні для проведення дистанційного навчання самостійно.

G. Для вибору відповідного вчителя новий студент без оплати отримує можливість отримати три пробні уроки з різними викладачами.

V. Ліцензія на використання інформаційних матеріалів

A. Клієнт без додаткової матеріальної компенсації надає Виконавцю просту (невиключну) ліцензію на подальше використання будь-якого текстового, графічного, аудіовізуального та іншого матеріалу, що генерується на сайті https://skyedge.school/ (далі – Контент).

B. Подібна проста ліцензія надається з моменту додавання Контенту на весь термін дії виключного правоволодіння на об’єкти авторських та (або) суміжних прав та для використання в будь-якій країні світу.

C. У межах наданої Виконавцю невиключної (простої) ліцензії дозволяється використання отриманої від Клієнта інформації для того, щоб:

 1. відтворювати контент, виготовляючи один або більше його екземплярів у будь-якій можливій матеріальній формі, включаючи також можливість їх запису в електронному носії;
 2. розповсюджувати необмежену кількість екземплярів Контенту, надаючи доступ, у тому числі через мережу Інтернет та іншими способами, а також через продаж, прокат, оренду та безоплатно, не виключаючи імпорт для будь-якої з подібних цілей;
 3. публічно та відкрито показувати Контент;
 4. віддавати Контент таким чином, що дозволить будь-якій особі в інтерактивному режимі отримати повноцінний доступ у будь-який час та місце на особистий вибір;
 5. переробляти та переробляти Контент, що включає також його переклад з однієї мови на інші;
 6. право на субліцензування, що дозволяє переуступити всі або частину отриманих прав третім особам.

D. Якщо у складі Контенту відсутні об’єкти авторського чи суміжного права, Клієнт відповідно до Договору передає Виконавцю відомості та інші матеріали інформаційного характеру для застосування та використання на власний розсуд.

VI. Відповідальність сторін

A. Клієнт може пред’явити Виконавцю обґрунтовану вимогу про повне або часткове повернення коштів лише в тому випадку, якщо з вини останнього заняття не були надані повністю або не надані належним чином. Відповідальність сторони несуть відповідно до пунктів Договору та національного законодавства.

B. Сторони повністю або частково звільняються від відповідальності за невиконання ними прийнятих на себе зобов’язань за Договором внаслідок настання форс-мажору (непередбачуваних обставин непереборної сили), а саме:

 1. повені;
 2. інших стихійних лих;
 3. військових дій або цивільних заворушень;
 4. обмежувальних постанов та рішень органів влади;
 5. інших екстремальних подій.

Підтвердженням негативної дії таких форс-мажорних обставин та їх загальної безперервної тривалості для сторін Договору є довідка, яка надається уповноваженими органами.

VII. Розгляд скарг та вирішення спорів

A. Усі можливі розбіжності чи суперечки, що виникли між сторонами в процесі дії Договору або пов’язані з ним, повинні вирішуватись за допомогою прямих переговорів між Виконавцем та Клієнтом. Сторона, яка вважає своє право порушеним, обов’язково надсилає за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку офіційну претензію для іншої сторони. Якщо відповіді не отримано або отримано, але компроміс між перемовниками не досягнуто протягом 30 (тридцяти) календарних днів, потерпілий може скористатися правом в установленому порядку подати спір для розгляду в суді у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством.

B. Виконавець приймає питання, побажання, скарги, досудові претензії за допомогою каналів зв’язку, зазначених у розділі «Контакти» на сайті за адресою https://skyedge.school/feedback/.

C. Виконавець не розглядає такі види звернень:

 1. анонімні або підписані псевдонімом;
 2. що не дозволяє ідентифікувати відправника;
 3. що містять нецензурну лексику, образи;
 4. нерозбірливо оформлені – почерком, що не читається, або не дає можливості однозначно встановити суть питання (претензії);
 5. за якими відповідь по суті вже була дана раніше.

VIII. Інші умови

A. Згідно з Договором Виконавець надає Клієнту послуги репетитора. Усі уроки проходять із використанням програм Скайп або Zoom. Під час навчання студенту надаються виключно автентичні та професійні матеріали авторитетних видавництв. Додатково до інтерактивного підручника, вчитель індивідуально створює персональні віртуальні завдання, доступні в особистому кабінеті Клієнта.

IX. Заключні положення

A. Договір укладено в одному примірнику та розміщено в мережі Інтернет на сайті Виконавця за адресою https://skyedge.school/polzovatelskoe-soglashenie.

B. В законну силу Договір набуває чинності після надходження в повному обсязі коштів від Клієнта на розрахунковий або електронний рахунки Виконавця та діє до повного виконання сторонами всіх на себе взятих зобов’язань.

C. Виконавець може скористатися правом внесення змін до Договіру шляхом публікації нової версії у відповідному розділі свого сайту за адресою https://skyedge.school/polzovatelskoe-soglashenie.

D. Сторони Договору беруть обов’язок ознайомитись з оновленою редакцією угоди одразу після її появи у вільному доступі. Продовжуючи користуватися послугами Виконавця або здійснюючи оплату після оприлюднення змін у Договорі, Клієнт приймає та визнає внесені зміни.

X. Реквізити Виконавця

Школа англійської мови SkyEdge

Сайт: https://skyedge.school/ 

Телефон по Україні: +38 (067) 565 04 03

Viber, WhatsApp: +380675650403

Email: skyed.info@gmail.com

Telegram: @SkyEdgebot