fbpx

Артиклі в англійській мові

пт, 11/03/2023 - 01:38 Марина

Артиклі в англійській мові – це граматичні елементи, що використовуються для позначення іменників у тих випадках, коли різні частини мови пишуться однаково. Одне маленьке слово, проте без нього ми не зможемо зрозуміти, про який предмет (особу) йде мова у реченні – абстрактний чи якийсь конкретний. Маємо наступні артиклі: означений – the (the definite article), неозначений a та an (the indefinite articles), і нульовий артикль (zero article). У цій статті ми детально розберемо, як і де використовувати артиклі в англійській мові та приклади їх вживання, щоб ваша англійська ставала дедалі кращою.

Артиклі a / an або the – основне правило

Артикль the вживаємо, коли мова йде про якийсь певний предмет чи особу, тобто він вказує на конкретність іменника.

The book you lent me was interesting. – Книга, яку ти мені позичив, була цікавою. (Тут чітко вказано, про яку книгу йде мова).

Неозначені артиклі a та an використовуємо, коли предмет чи особа не є конкретними, а просто представниками свого виду. Якщо іменник починається з голосного звука, ставимо an, якщо з приголосного – а.

I have a cat. – У мене є кіт.

She is an engineer. – Вона інженерка.

Нульовий артикль в англійській мові використовується, коли мова йде про загальні правила або іменники, що вживаються у загальному сенсі.

Cats are animals. – Коти – це тварини. (Маються на увазі взагалі коти, як вид).

I love music. – Я люблю музику. (Не вказується, яку конкретно музику).

Отже, основне правило полягає в тому, що a або an використовуються для загальних чи неспецифічних іменників, тоді як the використовується для конкретних чи вже згаданих іменників. Однак існують також винятки та додаткові варіації використання артиклів, залежно від конкретного контексту та ситуації.

Використання означеного артикля «the»

Артикль «the» в англійській мові використовується незалежно від того, знаходиться іменник в однині чи в множині. Він завжди конкретизує іменник, виокремлює його із загальної маси подібних. Цікавий нюанс: залежно від того, з якого звуку починається іменник – голосного чи приголосного – вимова артикля дещо змінюється.

Давайте детально розглянемо, в яких саме випадках буде правильно вживати його:

1. Попереду конкретних іменників, які вже згадані в контексті чи вважаються загальновідомими, конкретними:

I saw the movie you recommended. – Я подивився фільм, який ти порадив. («The» вказує на конкретний фільм, який було згадано раніше).

2. Перед об’єктами, які вважаються унікальними або єдиними у своєму роді:

The Mona Lisa is displayed in the Louvre. – Мона Ліза виставлена в Луврі. (портрет Мони Лізи існує в єдиному екземплярі).

The sun rises in the east. – Сонце сходить на сході. («The» вказує на єдине сонце в нашій сонячній системі).

3. З географічними назвами, які містять прикметники (наприклад, річки, ланцюги гір, океани) а також з іменниками, що означають географічні об’єкти, такі як річки, моря, океани і групи островів:

The Nile is the longest river in Africa. – Ніл – найдовша річка в Африці.

The Rocky Mountains are known for their natural beauty. – Гори Роккі відомі своєю природною красою.

The Mediterranean Sea is a popular tourist destination. – Середземне море – популярний туристичний напрямок.

4. Перед прикметниками в найвищому ступені порівняння, а також перед порядковими числівниками:

The cheetah is the fastest land animal on Earth, capable of running at speeds greater than any other creature. – Гепард – найшвидший суходільний звір на Землі, здатний рухатися із швидкістю, більшою ніж у будь-якого іншого створіння.

She won the first prize in the competition. – Вона виграла перший приз у конкурсі.

5. Перед назвою групи людей чи прізвищем родини:

The elderly in our community gather every Sunday for a social event. – Люди похилого віку у нашій спільноті збираються щонеділі на соціальну подію.

Якщо ж ми говоримо про назву країни, місяця, конкретного місця, мови або про ім’я людини, артикль «the» не ставиться, крім певних винятків:

 1. назви штатів, королівств, республік, федерацій;
 2. назви з іменниками в множині;
 3. назви певних географічних об’єктів (про них ми вже згадували вище) та сторін світу;
 4. назви газет, організацій, клубів, витворів мистецтва;
 5. назви з прийменником у складі.

Якщо речення містить займенник this, теж не використовуємо цей артикль.

Використання артиклів «a/an»

Правила використання цих артиклів в англійській мові досить прості – ми вживаємо їх з іменниками, які вказують не на якийсь певний предмет/особу, а на абстрактный, один з ряду.

«A» ставимо перед словами, що мають на початку приголосний звук або звук, що вимовляється як приголосний (a book – книга). «An» – перед тими, що мають на початку голосний звук або звук, що вимовляється як голосний (an umbrella – парасолька, an honest person – чесна особа). При вживанні цих артиклів з акронімами слід бути особливо уважними.

1. «A» або «an» може використовуватися для опису чогось загального чи невизначеного. Вони вказують на те, що мовник не визначає конкретного іменника і розглядає його в загальному контексті.

I need a pencil. – Мені потрібен олівець. (Тобто не конкретний олівець, а просто один із олівців).

She’s looking for a job. – Вона шукає роботу. (Ми не маємо на увазі конкретну роботу, але вказуємо на загальну ситуацію).

2. «A» або «an» можна використовувати перед професіями, вони допомагають виразити професійну ідентичність без вказівки на конкретну особу:

«She wants to be a doctor». (Вона хоче стати лікарем.) – Мовник не вказує на конкретного лікаря, але описує професію.

Уникайте використання «a» або «an» перед іменниками, які вже були визначені або згадані раніше:

I have a car. The car is red. – У мене є автомобіль. Автомобіль червоний. (Після того, як «car» було введено як конкретний предмет, вживається «the», а не «a»).

Винятки:

 1. Якщо між артиклем та іменником стоятиме прикметник, то артикль визначається за першим звуком прикметника, так само і в комбінації артикль-прислівник-прикметник-іменник.
 2. Прислівники such і quite стоятимуть перед артиклем «a» .
 3. Неозначені артиклі англійська мова не передбачає, коли йдеться про незлічувані іменники: рідини, почуття, тверді та сипучі матеріали, узагальнені поняття. Тут правильно використовувати міри кількості.

Вживання нульового артикля: коли артикль взагалі не потрібен

Нульовий артикль (zero article) в англійській мові означає відсутність артикля перед іменником. Це говорить про загальність, неспецифічність або абстрактність іменника. Розберемо випадки, коли не потрібно ставити артикль:

1. Перед іменниками, які узагальнюють поняття або позначають загальний предмет без вказівки на конкретність;

2. Перед іменником у множині (plural nouns) або однини (singular), коли мовник виражає загальну ідею чи поняття:

Cats are mammals. – Коти – ссавці.

I like dogs. – Мені подобаються собаки.

3. Перед назвами професій та національностей:

She is a doctor. – Вона лікарка.

He is British. – Він британець.

4. Перед означенням місця та часу:

I go to school in the morning. – Я йду до школи вранці.

They visited a park. – Вони відвідали парк.

5. Перед іменниками, що позначають абстрактні ідеї, концепції чи емоції:

Love is important. – Любов важлива.

6. Перед іменниками, які вживаються в загальному сенсі:

Water is essential for life. – Вода є необхідною для життя.

7. Перед сталими виразами, наприклад тими, що позначають спосіб рухатися в просторі:

She rides by bike. – Вона їде велосипедом.

8. Перед виразами з прийменниками та дієслівними словосполученнями.

Однак варто пам’ятати, що існують винятки та випадки, коли артикль все ж може вживатися перед іменником, у залежності від контексту чи сенсу речення.

Вживання артиклів в англійській мові таблиця

Ось порівняльна таблиця артиклів («a/an», «the» і нульовий артикль) з короткими поясненнями їх вживання.

 

Артикль

Пояснення

«A»

ставимо попереду іменників, які починаються з приголосних звуків або звуків, що вимовляються як приголосні.

«An»

ставимо попереду іменників, які починаються з голосних звуків або звуків, що вимовляються як голосні.

«The»

ставимо попереду певних іменників, які вже згадані в контексті або відомі співрозмовнику.

Нульовий артикль (без артикля)

вживаємо попереду іменників, які узагальнюють поняття або позначають загальний предмет без вказівки на конкретність.

Помилки вживання артиклів в англійській мові

Артиклі в англійській можуть бути досить складним аспектом для тих, хто тільки починає вивчати мову, і тому помилки трапляються досить часто. Давайте розглянемо найпоширеніші з них, щоб зрозуміти, як їх уникнути в майбутньому:

 1. Вживання неправильного артикля перед іменником – «a/an» замість «the» або навпаки.
 2. Пропуск артикля там, де він потрібний. Цю помилку найчастіше роблять люди, в рідній мові котрих артиклі відсутні
 3. Помилки з артиклем перед географічними назвами.
 4. Вживання артикля «the» перед іменами людей
 5. Вживання артикля перед прикметниками.
 6. Помилки вживання артикля в розмовній англійській. У розмовній англійській мові артикль може не вживатися, навіть якщо він вживається в письмовій формі. Дотримуйтесь розмовних звичаїв.

Для уникнення цих помилок важливо вивчити, які є артиклі в англійській мові, відпрацювати вживання «a/an» перед загальними іменниками та «the» (означений артикль) перед конкретними чи вже згаданими іменниками, дотримуватися правил вживання артиклів та регулярно практикуватися. Виконання вправ на практику вживання артиклів у різних контекстах допомагають поліпшити навички та уникнути поширених помилок.

Вправи на артиклі у англійській мові

Щоб краще засвоїти тему вживання артиклів, радимо вам виконати декілька тренувальних вправ. Вони допоможуть вивчити та закріпити навички використання артиклів в англійській мові.

1. Розгляньте список іменників та виберіть правильний артикль («a/an» або «the») для кожного іменника.

___ apple

___ book

___ car

___ sun

___ moon

___ mountains

___ ocean

___ doctor

___ teacher

___ cat

 

2. Прочитайте незакінчені речення та вставте правильний артикль.

She is ___ teacher.

I have ___ interesting idea.

___ Eiffel Tower is in Paris.

They live near ___ river.

It’s ___ beautiful day.

 

3. Порівняйте артиклі. Перед вами пари речень, одне з «a/an» іншим з «the», і порівняйте обидва речення за значенням та поясніть відмінності.

I saw ___ cat. – I saw ___ black cat.

He is ___ student. – He is ___ best student.

 

4. Прочитайте текст і вставте пропущені відповідні артиклі.

Once upon ___ time, there was ___ young girl who lived in ___ small village. One day, she found ___ old book in ___ forest…

 

5. Підберіть для кожного речення артикль (a/an або the) за контекстом, та поясніть, чому ви вибрали саме його.

Якщо ми говоримо про конкретну собаку, яка бігає навкруги вас, який артикль треба використати в цьому випадку?

Якщо ми говоримо про будь-яку собаку загалом, то буде тут той самий артикль, чи інший?

 

6. Розмовні ситуації. Пригадайте ситуації з повсякденного життя та складіть речення з артиклями, які б відповідали контексту. Наприклад:

Ви пішли з друзями в кафе. Розкажіть, що ви замовили.Читайте також